AGEMENEVERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant,
  zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere. de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,
verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest BCE + 7 afgerond op 9,5. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 15 % op het factuurbedrag met een minimum van 50 €.

 1. Bij niet betaling behouden wij ons het recht, aile contracten en verkopen stil te leggen voor onbepaalde duur, zonder dat wij de klant zullen
  vergoeden en zonder afbreuk te doen op de verschuldigde bedragen, alsook de kosten die eruit voortvloeien, evenwel voor de geleverde
  diensten/verkopen, ais diegene die werden besteld. Het gebrek aan betaling maakt elke factuur direct betaalbaar, ongeacht de toegestane
  termijnen.
 2. Protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren, binnen de acht dagen na de factuurdatum. Gelieve de datum en
  factuurdatum te vermelden.
 3. Zolang de geleverde goederen/prestaties niet volledig betaald zijn blijven deze onze eigendom. De levering gebeurt op risico van de koper.

Deze staat in, direct na de levering, voor eventuele schade die zou toegebracht zijn. Bij gedwongen terugname zal al deze schade
verrekend worden en ten laste vallen van de koper, af te houden van eventuele voorschotlen.

 1. De leveringstermijnen worden louter informatief gegeven en kunnen bijgevolg geen vergoeding opleveren bij het niet naleven van de
  gegeven termijn. Indien de werken niet op de opgegeven termijn kunnen uitgevoerd worden, door toedoen van de klant, zullen de prijzen
  herzien worden, alsook de verplaatsingskosten aangerekend worden.
 2. Bestekken worden opgemaakt aan de huidige prijzen van materiaal en lonen. Zij blijven geldig gedurende één m Daarna zal de koper
  zich er eerst van vergewissen dat er geen prijsverhoging is ontstaan. De bestekken worden bindend na ontvangst van het degelijk
  ondertekend dubbel, Eigenschappen van materiaal worden louter ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande verwittiging
  gewijzigd worden.
 3. De waarborg geldt enkel op materialen die door onze dienst geplaatst werden. Herstellingen en verplaatsingskosten zijn niet in de waarborg
  inbegrepen. Het niet kunnen gebruiken voor onbepaalde tijd zal geen aanstoot geven tot vergoeding. De waarborg geldt enkel voor
  materialen die degelijk onderhouden werden, zoals vermeld in de voorschriften. Deze waarborg is niet geldig in geval van niet betaling van
  de factuur, voor deze of andere prestaties/verkopen.
 4. 9. ln geval van betwisting zal deze alleen door de Brusselse rechtbanken berecht worden, volgens de Belgische wetgeving.